“Reclons de clon!”

Com aquell crit haddockià del “llamp de rellamps!” avui cridàvem “reclons de clon!” quan hem llegit a l’edició electrònica del Daily Mail la notícia del “renaixement” de l’ovella Dolly… I per partida quàdruple! No ens hem tornat pas bojos, no; el clon ha estat clonat quatre cops. A partir de la mateixa mostra de teixit mamari que va servir com a donadora del nucli que va permetre clonar la Dolly (i que els científics de l’Institut Roslin d’Escòcia van mantenir congelada) s’han pogut generar quatre noves ovelles clòniques: les Dollies!

Les Dollies van néixer fa tres anys i mig i han passat desapercebudes pel públic fins que el professor Keith Campbell (membre de l’equip original que va clonar Dolly) va parlar-ne ara fa uns dies en una conferència al Parlament Europeu sobre clonació i drets dels animals. Les ovelles són genèticament idèntiques entre elles (pel que fa al material genètic nuclear, l’ADN que hi ha al nucli de les cèl·lules) i també ho són amb la difunta Dolly i amb la primera ovella de la qual prové el teixit de la glàndula mamària utilitzat. En declaracions al Daily Mail, Keith Campbell, que té cura de les Dollies com si fossin les seves mascotes en un prat de la Universitat de Nottingham, va afirmar que «La Dolly és viva i està molt bé de salut. Pel que fa als gens, aquestes ovelles són la Dolly.»

La Dolly original no va córrer tan bona sort; va haver de ser sacrificada al febrer de fa set anys perquè patia una malaltia pulmonar progressiva i artritis aguda —condicions derivades probablement de la tècnica de clonació— i, des de llavors, les seves despulles descansen en pau (i dissecades) al Museu d’Escòcia.

I us preguntareu per què aquests científics hi han tornat. Podríem discutir els beneficis socials de les tècniques de clonació per poder mantenir determinats trets d’utilitat en la ramaderia, o les aplicacions mèdiques d’aquest mena de tecnologia (per exemple per generar còpies d’animals que produeixin una proteïna d’interès mèdic en la llet, com ara la insulina). En primer lloc, però, els científics volien comprovar l’eficàcia de la tècnica. Per generar Dolly, va ser necessari introduir el nucli de cèl·lules adultes donadores en 277 oòcits —el que els científics anomenen “transferència nuclear”— i, al final, únicament en va resultar una ovella adulta. Vosaltres mateixos podeu fer els números i veure que l’eficiència no era molt alta. Han passat catorze anys i la tècnica s’ha perfeccionat i, amb les Dollies, només ha calgut utilitzar cinc oòcits per obtenir cadascuna de les quatre ovelles resultants. Així doncs, el primer que els científics han demostrat és que la tècnica ara és molt més efectiva i, per tant, també més rendible. Per una altra banda, els interessa estudiar quina és la salut dels animals clònics i si aquests mostren complicacions associades amb la tècnica de la clonació. Però per respondre aquesta segona pregunta, haurem d’esperar encara uns quants anys.

55 comentaris

 • FrankDic

  11/08/2018 21:32

  What do you think about it?
  This person is selling the secret of eternal youth: http://makemoneyonline13220.free-blogz.com/6756317/rumored-buzz-on-facts-about-anti-aging

 • DonniePet

  16/07/2018 19:22

  Gеt uр tо $ 20,000 pеr daу with our prоgrаm.
  We arе a team оf experiеnсеd prоgrammеrs, wоrked more thаn 14 mоnths оn this рrоgram аnd nоw еverything is reаdу and еvеrything works pеrfесtlу. The PayPal systеm is vеry vulnеrable, insteаd of notifying thе develоpers оf РаyРаl аbоut this vulnеrаbilitу, we toоk аdvаntage of it. We activеlу usе our рrоgram for реrsоnаl еnriсhmеnt, tо show hugе amounts of moneу оn our aссоunts, wе will nоt. yоu will not bеliеvе until yоu trу аnd as it is nоt in our interest to рrove to уou that somеthing is in уоurs. Whеn wе reаlizеd that this vulnerаbility cаn bе usеd massivеly withоut consequenсes, we dесided to helр thе rеst of the реорlе. We dеcided not tо inflаtе the рricе of this gold progrаm аnd put a vеry low price tаg, оnlу $ 550. In оrder for this program tо bе avаilablе tо a lаrgе numbеr оf рeорle.
  All thе dеtаils оn our blog: http://www.melonbooks.com/index.php?main_page=affi_go&affi_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F690387817853172731%2F&affi_id=kou_kou

 • Eveincupt

  23/02/2018 9:30

  Propecia Working Hair Growth Cheap Valtrex Generic Grand online pharmacy Acheter Clomid Internet Cialis Generic Prices Viagra 1 800

 • Eveincupt

  21/02/2018 11:40

  Viagra Keine Ejakulation Zithromax Good For Strep Throat online pharmacy Baclofene Quebec Canadian Pharmacy Alli Cheapest Price Penacillin Allergy Cephalexin

 • Eveincupt

  19/02/2018 20:21

  Ou Acheter Du Viagra Forum buy accutane online forum Acquisto Kamagra 150mg buy cialis Propecia O Rogaine Mexico Amoxicillin On Line Online Discount Viagra Cialis

Comenta

*

(*) Camps obligatoris

L'enviament de comentaris implica l'acceptació de les normes d'ús